Aktualitātes
 Informācija
 Kristīgā mācība
10 Baušļi
Ticība
Svētā Lūgšana
Svētās Kristības sakraments
Kā cilvēkiem jāmāca sūdzēt grēkus
Svētā Vakarēdiena sakraments
Iesvētes mācība
 Draudzes Vēstis
 Svētdienas skola
 Vēsture
 Projekti
 Fotogalerija
 Ziedotājiem
 Arhīvs
 Audio svētrunas
 Video
 Rīta un vakara lūgšanas
 Svētdarbības

   Aptaujas
Vai zināji, ka Kungs Jēzus Kristus ir atdevis savu dzīvību arī par taviem grēkiem?
Gribu par to uzzināt
  rezultāti » 
Meklēšana

 
Pirmais ticības artikuls
Par radīšanu

Es ticu uz Dievu Tēvu, Visuvaldītāju, debess un zemes Radītāju.


Ko tas nozīmē?
‍Es ticu, ka Dievs mani radījis līdz ar visu citu radību, man devis
miesu un dvēseli, acis, ausis un visus locekļus, prātu un visas maņas
un vēl aizvien mani uztur. Viņš dod man apģērbu un apavus, ēdienu
un dzērienu, māju un sētu, sievu un bērnus, laukus, lopus un pārējos
labumus. Viņš mani bagātīgi un ik dienas apgādā ar visu to, kas šai
miesai un dzīvībai vajadzīgs, no visām briesmām pasargā un no visa
ļauna glābj un glabā. To visu Viņš dara no tīras tēvišķas, dievišķas
laipnības un žēlastības, lai gan neesmu to pelnījis un neesmu tā
cienīgs. Par to man būs Viņam pateikties, Viņu slavēt, Viņam kalpot
un paklausīgam būt. Patiesi, tas tā ir.

‍Otrais ticības artikuls
Par pestīšanu
Un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas
ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā
dienā augšāmcēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie
Dieva, Visuvaldītāja Tēva, labās rokas, no kurienes Viņš atnāks
tiesāt dzīvos un mirušos.

Ko tas nozīmē?
Es ticu, ka Jēzus Kristus, patiess Dievs, no Tēva mūžībā dzimis, un
arī patiess cilvēks, no Jaunavas Marijas piedzimis, ir mans Kungs.
Viņš mani, pazudušu un pazudinātu cilvēku, ir atpestījis, atpircis un
atbrīvojis no visiem grēkiem, no nāves un no velna varas. To Viņš
panācis ne ar zeltu vai sudrabu, bet ar Savām svētajām, dārgajām
asinīm un ar Savām nepelnītajām ciešanām un nāvi, lai es Viņam
piederu, Viņa valstībā ar Viņu dzīvoju un Viņam kalpoju mūžīgā
taisnībā, nenoziedzībā un svētlaimē, – kā arī Viņš pats, augšāmcēlies
no nāves, dzīvo un valda mūžīgi. Patiesi, tas tā ir.

‍Trešais ticības artikuls
Par svētdarīšanu

Es ticu uz Svēto Garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi,
grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgu dzīvošanu.
Āmen.
Ko tas nozīmē?
Es ticu, ka es ar savu paša spēku un prātu nevaru uz Jēzu Kristu,
savu Kungu, ticēt, nedz pie Viņa nākt, bet Svētais Gars ar Evaņģēliju
mani aicinājis, ar Savām dāvanām apgaismojis, svētdarījis un
uzturējis patiesajā ticībā, tāpat kā Viņš visu kristīgo draudzi virs
zemes aicina, pulcina, apgaismo, svētdara un pie Jēzus Kristus uztur
vienīgajā patiesajā ticībā. Šinī kristīgajā draudzē Viņš man un visiem
ticīgajiem ik dienas bagātīgi piedod visus grēkus un pastarajā dienā
uzmodinās mani un visus mirušos, un dos man līdz ar visiem uz
Kristu ticīgajiem mūžīgu dzīvošanu. Patiesi, tas tā ir.
   Kontakti


Viesturs Rikveilis
mācītājs
tālr: 25935787
viesturs.rikveilis@inbox.lv 
 
 
 Ērika Pomere
draudzes priekšniece
tālr: 25604071
erika.pomere@inbox.lv

Citi kontakti

   Saites


Laikraksts "Svētdienas Rīts" 
 
Pasākumi LELB

LELB svētdienas skola 


Copyright 2006; Created by MB Studija »